ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
                     Bachelor of Science Program in disaster

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการภัยพิบัติ)
                                 Bachelor of Science (disaster)

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการภัยพิบัติเป็นการพัฒนาบุคคลและสังคมให้มีศักยภาพในการป้องกัน และรับมือภัยพิบัติ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ