ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                     Bachelor of Science Program in Industrial Design

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
                                 Bachelor of Science (Industrial Design)

คุณสมบัติสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สามารถประยุกต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรมด้วยความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน
เช่น นักวิชาการอุตสาหกรรม / เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อได้

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม