สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์"

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด

และกล่าวรายงานโดย อาจารย์กัญญารัตน์ หนูชุม

การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 54 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้งาน Microsoft office ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพิ่มความสามารถในการใช้โปรแกรม mathlab ของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนาวรัตน์                                            ประธานในพิธี
 • อาจารย์กัญญารัตน์  หนูชุม                                                              ฝ่ายเลขานุการ
 • ดร.สิทธิโชค  ทรงสอาด                                                                   ฝ่ายพิธีการและปฏิคม
 • อาจารย์อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง                                                              ฝ่ายพิธีการและปฏิคม
 • อาจารย์พิพัฒน์  มั่นคง                                                                      ฝ่ายสถานที่
 • อาจารย์ถกล  ศรีแก้ว                                                                        ฝ่ายสถานที่
 • ดร.ปูริณชญาณ์  วิสุทธิ์สิริ                                                                 ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • อาจารย์ชนากานต์  เทพกร                                                               ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • อาจารย์สุจารี  ดำศรี                                                                         ฝ่ายประเมินผล
 • อาจารย์ศุภชัย  ดำคำ                                                                       ฝ่ายประเมินผล
 • อาจารย์อรวรรณ  สืบเสน                                                                  ฝ่ายประเมินผล

ชมภาพบรรยากาศได้ที่ คลิ๊กที่นี่