ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
                     Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
                                 Bachelor of Science (Physics)

คุณสมบัติสาขาวิชาฟิสิกส์

        สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นเนื่องจากฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์ พื้นฐานที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์เชิงปริมาณทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติตั้งแต่ระบบอนุภาคมูลฐานที่มี ขนาดเล็กมาก จนกระทั่งถึงระบบขนาดใหญ่  เช่น จักรวาล นอกจากนี้ฟิสิกส์ยังสามารถบูรณาการกับศาสตร์ อื่น เช่น เคมี  ชีววิทยาวิศวกรรมศาสตร์  วัสดุ ศาสตร์  การแพทย์  และยังสามารถประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยี  และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ ในภาคอุตสาหกรรม จนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างที่โลกเป็นอยู่ในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตให้รองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน  สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดลาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และการไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บริษัทขุดเจาะน้ำมัน บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

             คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาฟิสิกส์