ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                    Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                                 Bachelor of Science (Computer Science)

คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะ รวมทั้งคุณธรรมเพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาท้องถิ่น สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์  โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศูนย์ บริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมฯลฯหรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์