สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 และอาจารย์ประจำสาขา จำนวน 55 คน โดยการอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2014 โดยมีกำหนดการณ์ดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2560
   – 08.30 – 08.45   registration
   – 08.45 – 09.00   Opening
   – 09.00 – 10.00   Introduction to EMS,ISO system,EMS concept
   – 10.00 – 10.15   Refreshment
   – 10.15 – 11.15   Requirements of ISO14001:2015
   – 11.15 – 12.15   First workshop
   – 12.15 – 13.00   Lunch
   – 13.00 – 14.00   Requiments (Continue)
   – 14.00 – 14.30   Second workshop
   – 14.30 – 14.45   Refreshment
   – 14.45 – 15.45   Requiments (Continue)
   – 15.45 – 16.15   Third workshop

วันที่ 9 มิถุนายน 2560
   – 08.30 – 09.00   Registration
                           Summary for the first day and lesson learnt
   – 09.00 – 10.30   Requiments (Continue) Document preparation
   – 10.30 – 10.45   Refreshment
   – 10.45 – 12.15   Requiments (Continue)
   – 12.15 – 13.00   Lunch
   – 13.00 – 14.30   Auditing system
   – 14.30 – 14.45   Refreshment
   – 14.45 – 15.15   Auditing system
   – 15.15 – 16.15   Conclusion and closing