ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                    Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
                                 Bachelor of Science (Environmental Science)

คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิจัยและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมุมมองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม   ผู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผู้ดำเนินการงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ทำงานในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคต่าง ๆ และหน่วยงานเทศบาล/อบต. ฯลฯ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม