ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                    Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
                                Bachelor of Science (Food Science and Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

           ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การอาหาร สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทั้งของรัฐบาลและเอกชน  ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยและสนองต่อการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ นักวิชาการ นักโภชนาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหาร  นักวิทยาศาสตร์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร