ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
                     Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญาภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
                                Bachelor of  Science (Chemistry)

คุณสมบัติสาขาวิชาเคมี

       หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ทันเหตุการณ์   และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น จากแหล่งความรู้นอกห้องเรียนที่ค้นคว้าได้จากระบบสารสนเทศที่เป็นสากลและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในหน่วยงานที่ต้องการบัณฑิตสาขาวิชานี้โดยตรงและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นประโยชน์ต่อความเจริญของประเทศ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น รับราชการเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ ทำงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

             คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเคมี