ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
                    Bachelor of Science Program in Multimedia Technology and Animations

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น)
                                 Bachelor of Science (Multimedia Technology and Animations)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    บัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคมยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสร้างสรรค์ระบบงานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานบริหารการจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย โทรคมนาคมและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  หลักสูตร ๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร ๔ ปี (ครอบ) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยต้องเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่นธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์