ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต
                     Bachelor of Science Program in Materials Technology and Manufacturing

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต)
                                 Bachelor of Science (Materials Technology and Manufacturing)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต

     การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทางด้านอุตสาหกรรมต้องพึ่งบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งที่มีส่วนช่วยอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ความก้าวหน้าทางด้านวัสดุ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ หรือแม้แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมทำให้ต้องมีการพัฒนาวัสดุและการผลิตซึ่งเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก  การเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตของประเทศนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาวัสดุและการผลิต ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะในการทำงานจริงในภาค อุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะสร้างองค์ความรู้และสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและการผลิตเพื่อผลักดันให้ประเทศได้พึ่งตัวเองทางเทคโนโลยีและสามารถส่งออกเทคโนโลยีได้ในอนาคต สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  เป็นนักเทคโนโลยีวัสดุ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการที่ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุต่างๆ หรือวัสดุทดแทนจากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุเหลือทิ้ง  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต