ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                                 Bachelor of Science (Information Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่ประคมอาเซียน ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น การมีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น พนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานวิเคราะห์ออกแบบระบบงานสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต   พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

             คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ