ชื่อหลักสูตร   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
                    Bachelor of Science Program in Industrial Management Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
                                   Bachelor of Science (Industrial Management Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              ศาสตร์เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น  นักธุรกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรม  ผู้ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ควบคุม และการบริหารงานอุตสาหกรรม  สามารถรับราชการในหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม