ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                   Bachelor of Science Program in Aquaculture Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
                                 Bachelor of Science (Aquaculture Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

               ความสำคัญของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ส่งผลต่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศักยภาพการผลิตและแข่งขันระดับชาติ ระดับภูมิภาค ทางสาขาวิชาจึงได้เร่งรัดในการพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานสถานประกอบการในท้องถิ่น เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาเต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดฟาร์มเอกชนและรัฐบาล นักวิจัยในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และธุรกิจอื่น ๆ เช่น  ธุรกิจผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการอาหารและยาสัตว์น้ำ บริษัทให้คำปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบสัตว์น้ำอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ