ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
                     Bachelor of Science Program in Industrial Electrical Technology

ชื่อปริญญาภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
                                  Bachelor of Science (Industrial Electrical Technology)

คุณสมบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

              หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาในส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องขอความร่วมมือจากคณะและสาขาวิชาอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  ฝ่ายซ่อมบำรุง ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีไฟฟ้า  รับราชการในกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

              คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม