ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. ฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล chainuson1@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ