อบรมเพื่อให้ความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

วัตถุประสงค์ ITA

1.เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามพันธกิจ
3.เพื่อยกระดับคะแนน Corruption Perception Index : CPI ของประเทศให้สูงขึ้น