31

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมล์ whoru14@hotmail.com
โทรศัพท์ภายใน 077355466 ต่อ 293
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย