วุฒิการศึกษา ศศ.ม.     ภาษาไทย  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำตามสัญญา
อีเมล์
โทรศัพท์ภายใน 077355466 ต่อ 293
หน้าที่ความรับผิดชอบ อาจารย์