39

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย
อีเมล์ namfon@sru.ac.th
โทรศัพท์ภายใน 077355466 ต่อ 336
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย