คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมทรัพยากรน้ำบาดลาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และการไฟฟ้านครหลวง ฯลฯ ทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บริษัทขุดเจาะน้ำมัน บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเท