คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
   
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เช่น  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายค้นคว้าวิจัยและพัฒนา ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ นักวิชาการ นักโภชนาการ นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านอาหาร  นักวิทยาศาสตร์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ