คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคต่างๆ การประป่าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานเทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบล เป็นต้น และสามารถทำงานได้ในหน่วยงานเอกชน/บริษัท เช่น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆ บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น