คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครู/อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคาร ทำงานกับองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการเกษตร สารเคมีเกษตร รับราชการในหน่วยงานต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ