คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ด้านเกษตร กรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ NGO เช่น   รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมปศุสัตว์  นักวิชาการสัตวบาล นักวิจัย หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ