คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ด้านเกษตร ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟาร์มเอกชน นักวิจัยในหน่วยงาน  และธุรกิจอื่น ๆ เช่น  ธุรกิจผลิตและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการอาหารและยาสัตว์น้ำ บริษัทให้คำปรึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจสอบสัตว์น้ำอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้ทั้งในและต่างประเทศ