คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักวิชาการอุตสาหกรรม ครู อาจารย์ นักวิจัย/ เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ฝ่ายค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ ประกอบอาชีพอิสระ  และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ