คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ครู/อาจารย์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก นักผลิตสื่อมัลติมีเดีย ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย บริษัทการสื่อสารโทรคมนาคมฯลฯ หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ได้ทั้งในและต่างประเทศ