คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่นในสายวิทย์-คณิต หรือผ่านการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และครู/อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ