คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และผลการเรียนในรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ มีสุขภาพดีและแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม    

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สาธารณสุขอำเภอ  ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาล  รวมถึงสถานีอนามัย  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ