คุณสมบัติเฉพาะ
    
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่นรับราชการเป็นพนักงานในหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  เป็นนักเทคโนโลยีวัสดุ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ประกอบการที่ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุต่างๆ หรือวัสดุทดแทนจากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือวัสดุเหลือทิ้ง  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ