คุณสมบัติเฉพาะ
   1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
   3. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552

แนวทางการประกอบอาชีพ
    
สามารถทำงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น ประสานงานระหว่างวิศวกรกับผู้ปฏิบัติงาน  กระทรวงมหาดไทย  หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ