โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้  ให้แก้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสุภารอยัล บีช อำเภอขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ในการจัดโครงการครั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิบการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆร่วมให้แนาวทางและนโยบายการบริหารงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย

โครงการนี่มีระยะเวลาจำนวน 2 วันคือ วันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรประกำการบรรยายตลอดโครงการคือ
 – รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา
     หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 – ดร.พรมณี ขำเลิศ
     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก่อ เกิด ผล จำกัด

เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และควบคุมการ workshop ตลอดการอบรม