โครงการนวัตกรรมทางสุขภาพโดยสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและคณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ จัดงาน นิทรรศการนวัตกรรมทางสุขภาพ ณ หน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการนวัตกรรมทางสุขภาพ
   เป็นกิจกรรมในการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุขและการวิจัยทางสาธารณสุข นิทรรศการประกอบไปด้วยชิ้นงานนวัตกรรมของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน 41 ชิ้นงาน และนวัตกรรมของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 30 ชิ้นงาน โดยนิทรรศการจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560