โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

     ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แนะแนวการปฏิบัติตัว การทำงานให้กับนักศึกษา โดยโครงการดังกล่าวมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากประธานกล่าวปิดพิธีเสร็จเรียบร้อย ประธานในพิธิก็กล่าวให้โอวาทกับนึกศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณืวิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ

 

—————————————————————-
นายจุมพล ทองสอน รายงาน/ถ่ายภาพ
นางสาวจรรญวัชน์ ศรีรักษา ข้อมูล
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
สถานที่ ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา