โครงการสัมนาเรื่องอุตสาหกรรมกับการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมนาเรื่องอุตสาหกรรมกับการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ธเนศ รักษา หัวหน้าหมวดเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรตลอดการสัมนา