โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในพี่ธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรูและแนวปฏิบัติในการออกฝึกประสบกรรณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกปฏิบัติงานยังหน่วยฝึก