Skip to content

Welcome

Business hours 08:30 - 16:30 on business days and hours. Saturday-Sunday from 08:30 - 16:30 according to the academic calendar.

The Dean of the Faculty of Science and Technology's office is located in the Faculty of Science and Technology building. Surat Thani Rajabhat University 272 Moo 9, Khun Thale Subdistrict, Mueang District, Surat Thani Province 84100.

Get In Touch

Email: sci@sru.ac.th
Phone: 077-913-366
Address: 272 Moo 9, Khun Thale Subdistrict, Mueang District, Surat Thani Province 84100

Our Location

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ————————— ขอเชิญร่วมงานและร่วมแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2567 ภายในงานจะมีบูธนิทรรศการจากหลากหลายสาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมมากมายให้น้อง ๆ ร่วมสนุก แล้วพบกัน !! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ————————— สมัครเข้าแข่งขัน https://scienceweek.sru.ac.th/ กลุ่ม Line OpenChat (สำหรับ คุณครูในการติดต่อประสานงาน) สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

วันนี้ (27 มีนาคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางในการขอตำแหน่งทางวิชาการ" ให้กับบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมแนะนำแนวทางต่าง ๆ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4”

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4" เพื่อให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบหรือเคยเข้ารับการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ CEFR แล้วแต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สูงขึ้น จนสามารถสอบผ่านระดับ B1 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อใช้ในการยื่นขอสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 255 คนระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (1113)

Read more

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เปิดให้ความรู้การจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีความสนใจนวัตกรรมการจัดการขยะเหลือใช้จากสวนทุเรียนให้เป็นน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อลดการเผาเชือกฟาง โดยมี ผศ.ส.อ.ชันนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอาจารย์วัชระกร ศรีคำณ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน

Read more

ประกาศแนวปฏิบัติการ จัดส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์สามารถจัดส่งข้อสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ได้ตั้งแต่ วันที่ 11 - 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) กรณีที่ไม่ส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้อาจารย์ประสานคณะเพื่อดำเนินการจัดสอบปลายภาคด้วยตนเอง ณ ห้องวชิระ 6 (ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สำหรับบริการรับข้อสอบปลายภาค

Read more

Sci TODAY SCIENCE AND TECHNOLOGY TO BE NUMBER ONE 18-3-2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศุภกฤต พัฒน์สึทอง (น้องก้อง) นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน 1. เป็นนักศึกษาต้นแบบโครงกา รรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย ยาเสพติด การประกวด เยาวชนต้นแบ เบบเก่งและดีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 2. ได้รับรางวัลหัวหน้ากลุ่มเรียนดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 3. เป็นนักศึกษาต้นแบบ การประควดคทากร ระดับคณะ 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดทูตกิจกรรม 5. เป็นตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโล เข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาวะและพลังใจ นายศุภกฤด พัฒน์สีทอง นายศุภกฤด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Read more

กำหนดเวลาการเปิดและปิดประตูเข้า-ออก วันที่ 10 มีนาคม 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ------------------------- จัดกิจกรรมยกระดับพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และกิจกรรมระดมทุนเพื่อการเรียนให้แก่นักศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2567 และเพื่อให้มาตรการป้องกันในการ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย การรักษาความสงบและดูแลอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำหนดเวลาการเปิดและปิดประตูเข้า-ออก ดังนี้ 1. ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย >>> เปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 01.30 น. 2. ประตู 2 (ประตูด้านข้างมหาวิทยาลัย ซอย 1) >>> เปิดเวลา 06.00 น. ปิดเวลา 01.30 น. 3. ประตู…

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ SRU Best Practice 2023 ปรับ ยก สร้าง M.I.C Model

คณะวิทยาศาสตร์ ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ SRU Best Practice 2023 ปรับ ยก สร้าง M.I.C Model สู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันนี้ (18 ธันวาคม 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชนะเลิศ ด้วยผลงาน ระบบแจ้งซ่อม Fix Fast SCI นำเสนอโดย นายภูริวัฒน์ บริสุทธิ์ ในการประกวดผลงาน Best Practice การสร้างนวัตกรรมการปรับปรุงงาน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จัดพิธีทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. จัดพิธีทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล วันนี้ (9 มกราคม 2567) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี โดยมีคณาจารย์และบุคลากรร่วมทำบุญ ประจำปีเพื่อความเป็นสิริมงคล รับปีใหม่ 2567

Read more
Back To Top