ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อคณะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก >> รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในวันที่ 6 มกราคม 2560
                   >> ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
                   >> ณ อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา
6. เงินค่าธรรมเนียบในวันรายงานตัวประมาณ 15,000 บาท
* หลักฐานที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาทุกฉบับ
สำหรับรายชื่อที่ประกาศ ผู้มีีสิทธิ์สำรอง ไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่ 6 มกราคม 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะแจ้งกำหนดการณ์ให้ทราบภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 กรุณาติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเว็บไซต์ หรือหมายเลขโทร 077-913-366

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊กที่นี่