การจัดการภัยพิบัติ ร่วมฝึกการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในรถ และซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางการแพทย์

นศ.ชั้นปีที่ 3 การจัดการภัยพิบัติ ร่วมฝึกการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยบอร์ดยาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในรถ และซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11