คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109152882_1678959462279918_8291184522370955521_o

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปี ข้างหน้า และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
บรรยายพิเศษ แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชุดใหม่ ได้ประกาศ นโยบายในการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน 4 ปีข้างหน้า นำโดย
ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และงานวิจัย
ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อ.สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พร้อมนำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

Blog Attachment