ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทย์ฯ จัดบริการวิชาการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพูสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทย์ฯ จัดบริการวิชาการอบรมให้หมู่ 3 ผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพูสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์ โดยสาขาชีววิทยา ผศ.ดร.ไซนียะ และดร.เบญจมาศ เป็นวิทยากร

{AG}gallery_2561/champoo{/AG}