ฝ่ายบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้กับ รร.บ้านท่าเพชร โดยโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
โดยมีวิทยากรคือ
    1. อาจารย์กาณต์ธิดา  บุญมา   อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    2. อาจารย์กัญญารัตน์  หนูชุม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    3. อาจารย์ชัยนุสนธ์  เกษตรพงศาล   อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    4. ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    5. คุณประวิทย์  ชูชาติ  นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    6. คุณอติกานต์  วิชิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดูรูปโครงการเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่