รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย และรูปแบบการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

S__8388625

วันนี้ (1 เมษายน 2563) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย และรูปแบบการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ลงเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตร ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี