ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายงานจากคณะผู้บริหารชุดเก่า

427287

วันนี้ (3 เมษายน 2563) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายงานจาก ผศ.สุรินทร์ สมณะ และคณะผู้บริหารชุดเก่าซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันเดียวกันนี้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดี และรองคณบดีแต่ละฝ่ายประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ รองคณบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพด้านวิชาการ
2. ผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล รองคณบดีฝ่ายแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
4. อาจารย์สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ รองคณบดีฝ่ายยกระดับคุณภาพนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ร่วมประชุมรองคณบดี คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกำหนดนโยบายและมอบหมายงาน ตามภารกิจเร่งด่วนในการยกระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การบริหารและรูปแบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป