สัตวศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 และเทคบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดโครงการ “รักษ์สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 และเทคบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “รักษ์สัตว์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” โดยโครงการดังกล่างจัดขึ้นเพื่อดูแลสัตว์ ทำหมัน ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560 โครงการจัดขึ้นตลอดช่วงเวลาดังกล่าง ผู้สนจนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ อาคารสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-913-333 ต่อ 1200 หรือ 086-570-7071

{AG}gallery_2560/64{/AG}