สัตวศาสตร์ มรส.จับมือปศุสัตว์ สฎ. ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

animal-sci-2563-085

วันนี้(26 พฤษภาคม 2563) ที่อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ปศุสัตว์จ.สุราษฎร์ธานี

…ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ประธานพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวว่า การดําเนินงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของ โรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจํานวน ของสุนัข-แมวจรจัดตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีก…

animal-sci-2563-085

ด้าน อาจารย์พีรวัจน์ ชูเพ็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การดำเนินการโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยมีระละเอียดดังนี้ 1. บริการทำหมันสำหรับผู้ลงทะเบียนทำหมันไว้ จำนวน 39 ตัว ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร (ติดกับอาคารปฏิบัติการสัตวบาล) 2. บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยง โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ท่านสามารถมาลงทะเบียน ณ จุดบริการได้เลย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 3. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไปฉีดที่บ้าน ให้รับได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ส่วนท่านที่พาสัตว์เลี้ยงมาทำหมันในวันนี้ และลงทะเบียนรับวัคซีนไปฉีดที่บ้านด้วย สามารถติดต่อรับวัคซีนได้เลยเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 4. สัตว์เลี้ยงภายในมหาวิทยาลัย ทางสาขาวิชาจะทยอยฉีดวัคซีนให้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะฉีดครบทุกอาคาร และขอความร่วมมือจากผู้ดูแลสัตว์ หรือผู้ที่สามารถสัมผัสสัตว์ได้ในการประสาน และปฏิบัติงาน…

…ส่วน นายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่่วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดําเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษสุนัขบ้า โดยการผ่าตัดทําหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึงให้สัตว์กลุ่มเสียงตลอดจนการส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงการปลูกจิตสํานึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน..

Blog Attachment