สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมปลูกป่าในโครงการ “Familyfor GREEN Future” รักป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 11

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมปลูกป่าในโครงการ “Familyfor GREEN Future” รักป่ากับศรีสุบรรณฟาร์ม ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการนี้จัดโดยศรีสุบรรณฟาร์ม มีการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 5,000 ต้น เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

Blog Attachment