24 Feb 2021

สวพ.ขอเชิญชวนนักวิจัย มรส. ส่งคำคมด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประกวดคำคมด้านงานเชิงพื้นที่

Read More

24 Feb 2021

ประกาศร่วมกิจกรรมฐาน 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2564 

Read More

24 Feb 2021

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เพิ่มเติม

อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

Read More

22 Feb 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read More

11 Feb 2021

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เข้าตรวจประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

Read More

11 Feb 2021

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง

Read More

09 Feb 2021

นักวิจัย มรส. คว้าโล่ห์นักวิจัยดีเด่น จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5

สอ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับโล่ห์นักวิจัยดีเด่น

Read More