บทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ

– นายไพรวัลย์ พงษ์หวาน นางสาวปริยาภัทร แซ่เฮ่า นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์
– อาจารย์ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

เนื่องในโอกาสได้รับการพิจารณาบทความให้เป็นบทความ “ดีเด่น” สาขาพลังงานลมและน้ำ จากบทความเรื่อง
“ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำจากมอเตอร์เหลือใช้”
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560
13th Conference On Energy Network of Thailand
โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

Leave us a Comment